Zasady Ochrony Prywatności w FatSecret

Użytkownik nie powinien używać Usług, jeśli nie zgadza się z Zasadami Ochrony Prywatności. Jeśli Użytkownik odnawia lub kontynuuje używanie Usług, zgadza się wówczas na przetwarzanie przez FatSecret swoich Danych Osobowych (w tym Danych Wrażliwych) zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności lub chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez FatSecret swoich Danych Osobowych, powinien wysłać do FatSecret wiadomość e-mail w tej sprawie na adres privacy@FatSecret.com.

 1. Wprowadzenie

  Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności mają zastosowanie do wszystkich produktów i usług oferowanych przez spółkę Secret Industries Pty Ltd (FatSecret), w tym produktów i usług oferowanych za pośrednictwem jej aplikacji na urządzenia przenośne („Aplikacja FatSecret”), witryn internetowych i Platformy (łącznie „FatSecret”). FatSecret to produkty i usługi przeznaczone dla społeczności online zainteresowanej dietą, odżywianiem i redukcją wagi, które umożliwiają użytkownikom zakładanie indywidualnych profili, śledzenie swoich aktywności, zwyczajów żywieniowych i wagi oraz udostępnianie informacji i treści pomagających w zrealizowaniu celów związanych z dietą, odżywianiem i osiągnięciem pożądanej wagi (łącznie „Usługi”). Ponadto FatSecret świadczy usługi płatne („Usługa Premium”), w ramach których użytkownicy mają dostęp do dodatkowych spersonalizowanych treści edukacyjnych, planów żywieniowych i innych funkcji oferowanych wyłącznie w ramach Usługi Premium. Ilekroć w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności użyty został termin „Usługi”, jego znaczenie obejmuje również w stosownych przypadkach „Usługi Premium”.

  FatSecret rozumie znaczenie ochrony prywatności Danych Osobowych Użytkownika i podejmuje odpowiednie, uzasadnione środki w celu zapewnienia takiej ochrony. Celem niniejszych Zasad Ochrony Prywatności jest wyjaśnienie, jakie Dane Osobowe i informacje o Użytkowniku zbiera FatSecret podczas interakcji z Użytkownikiem, w tym w jaki sposób FatSecret używa tych informacji, komu je udostępnia oraz jakie środki podejmuje w celu ich ochrony.

  Serwery FatSecret znajdują się w wielu lokalizacjach, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi FatSecret spoza Stanów Zjednoczonych, powinien pamiętać, że jego Dane Osobowe mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych, gdzie do kwestii ochrony danych mogą mieć zastosowanie przepisy/normy różniące się od przepisów/norm mających zastosowanie w miejscu zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik kontynuuje używanie produktów i usług FatSecret, zgadza się na takie przekazywanie informacji.

  Dane Osobowe” to informacje dotyczące Użytkownika, które mogą zostać samodzielnie lub razem z innymi informacjami (w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora) użyte do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji Użytkownika. Na potrzeby niniejszych Zasad Ochrony Prywatności termin „Dane Osobowe” obejmuje definicję „danych osobowych” podaną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), jak również definicje danych osobowych (personal data), informacji osobistych (personal information) lub innych podobnych terminów mających zastosowanie na mocy przepisów prawa ochrony prywatności w krajach, w których FatSecret prowadzi działalność gospodarczą. O ile nie określono tego inaczej, używany w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności termin „Dane Osobowe” obejmuje również „Dane Wrażliwe”.

  Dane Wrażliwe” to kategoria Danych Osobowych, która obejmuje definicję „szczególnych kategorii danych osobowych” podaną w RODO, a także definicje danych wrażliwych (sensitive data), informacji wrażliwych (sensitive information) i innych podobnych terminów mających zastosowanie na mocy przepisów prawa ochrony prywatności w krajach, w których FatSecret prowadzi działalność gospodarczą. Ogólnie rzecz biorąc, są to Dane Osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i dane biometryczne do celów jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

  Dane Osobowe i Dane Wrażliwe są przez FatSecret zbierane, używane, przechowywane i ujawniane (czyli przetwarzane) zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności w celu obsługi i doskonalenia Usług.

 2. Zbieranie i używanie Danych Osobowych Użytkownika przez FatSecret

  Aby używać produktów i usług FatSecret, w tym Aplikacji FatSecret i Usług FatSecret, Użytkownik musi się zarejestrować. Podczas rejestracji FatSecret zbiera (a w przypadku kontynuowania rejestracji Użytkownik zgadza się, że FatSecret zbiera) następujące informacje:

  • FatSecret zbiera Dane Osobowe Użytkownika, w tym imię i nazwisko, wiek, wzrost, płeć, kod pocztowy i adres e-mail. Ponadto FatSecret zbiera informacje dotyczące bieżącej i docelowej wagi Użytkownika, które ze względu na wnioski, jakie można wyciągnąć na temat Użytkownika na podstawie jego wieku, płci i wzrostu, są uważane za dane dotyczące zdrowia, a tym samym za Dane Wrażliwe. Podczas używania produktów i usług FatSecret zbierane przez FatSecret mogą być również dodatkowe informacje, w tym w szczególności informacje o celach dietetycznych, preferencjach dietetycznych, alergiach i innych schorzeniach Użytkownika, na które ma wpływ odżywianie lub dieta lub które wymagają konsultacji żywieniowej lub dietetycznej.

  • FatSecret zbiera powyższe Dane Osobowe w celu dostosowania, adaptacji i spersonalizowania doświadczeń Użytkownika w toku używania Usług, oceny i doskonalenia Usług (na przykład treści edukacyjnych) oraz obsługi i analizy funkcjonowania Usług.

  • Podczas używania produktów i usług FatSecret zbierane przez FatSecret są również dane behawioralne (czyli dane dotyczące działań Użytkownika podczas używania produktów i usług FatSecret), na przykład podczas monitorowania sposobu używania przez Użytkownika produktów i usług FatSecret, w tym Usług, i kanałów komunikacji FatSecret. Dzięki zbieraniu tych Danych Osobowych FatSecret może monitorować i analizować postępy Użytkownika w zakresie realizacji celów dotyczących zdrowia Użytkownika. Pozwala to FatSecret na lepsze spersonalizowanie/dostosowanie do oczekiwań doświadczeń Użytkownika podczas używania Usług (oraz sposobu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika) oraz na dalsze doskonalenie produktów i usług FatSecret.

  W ramach swoich Usług FatSecret będzie używać Danych Osobowych Użytkownika, aby oferować mu spersonalizowane treści edukacyjne dotyczące żywności i żywienia oraz inne informacje dotyczące zdrowia. Jeśli Użytkownik zgodzi się na bezpośrednie przekazywanie mu informacji marketingowych, Dane Osobowe Użytkownika będą również używane w celu przekazywania mu takich spersonalizowanych informacji marketingowych. W punkcie 5 poniżej wyjaśniono podejście FatSecret oraz prawa Użytkownika związane z marketingiem bezpośrednim.

  Jeśli Użytkownik chce, aby dane behawioralne Użytkownika nie były przetwarzane przez FatSecret w celach niemarketingowych, jak opisano powyżej, musi zaprzestać używania produktów i usług FatSecret oraz usunąć swoje konto.

  FatSecret zbiera również Dane Osobowe Użytkownika (takie jak imię i nazwisko, informacje kontaktowe, w tym adres e-mail, oraz inne Dane Osobowe podawane przez Użytkownika), gdy Użytkownik komunikuje się z FatSecret lub używa swojej osobistej Skrzynki Odbiorczej Użytkownika w ramach produktów i usług FatSecret. FatSecret używa tych Danych Osobowych do komunikowania się z Użytkownikiem oraz przesyłania na Skrzynkę Odbiorczą Użytkownika informacji związanych z postępami Użytkownika na drodze do osiągnięcia docelowej wagi lub docelowego stanu zdrowia.

  Jeśli Użytkownik zgodził się na otrzymywanie bezpośrednich informacji marketingowych, FatSecret będzie mu wysyłać na Skrzynkę Odbiorczą Użytkownika takie bezpośrednie informacje marketingowe, informacje o promocjach lub innych wydarzeniach, które zdaniem FatSecret mogą zainteresować Użytkownika, a także będzie mierzyć efektywność tych i innych komunikatów (zob. punkt 5 dotyczący marketingu bezpośredniego).

  Jeśli Użytkownik zarejestruje się w Usłudze Premium, FatSecret może dodatkowo zbierać dane dotyczące płatności (w tym dane kart kredytowych i debetowych), aby realizować transakcje, przetwarzać płatności i zapewniać Użytkownikowi niezbędną pomoc techniczną.

  Ponadto FatSecret może uzyskiwać dostęp do Danych wrażliwych użytkownika (na przykład danych dotyczących zdrowia) i przetwarzać je poprzez integrację z innymi usługami, takimi jak interfejsy API HealthKit firmy Apple oraz interfejsy API Health Connect i Fit firmy Google (łącznie „Usługi przetwarzania danych dotyczących zdrowia”), o ile użytkownik o to poprosi lub wyrazi na to zgodę. FatSecret nie użyje ani nie ujawni osobom trzecim do celów reklamowych, celów marketingowych lub celów związanych z eksploracją danych innych niż poprawa stanu zdrowia lub badania nad zdrowiem żadnych Danych Wrażliwych pozyskanych w ramach Usług Przetwarzania Danych dotyczących Zdrowia, a także nie ujawni osobom trzecim żadnych Danych Wrażliwych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wykorzystanie informacji otrzymanych z Health Connect będzie zgodne z zasadami dotyczącymi uprawnień Health Connect, w tym wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

  Produkty i usługi FatSecret (oraz zawarte w nich reklamy i wiadomości e-mail) mogą zawierać pliki cookie i inne technologie, takie jak znaczniki pikselowe. Inne zbierane przez FatSecret informacje obejmują adres IP, nazwę dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki, system operacyjny i używany język Użytkownika, a także ogólne dane dotyczące aktywności Użytkownika w ramach produktów i usług FatSecret. Dzięki tym technologiom FatSecret może lepiej dostosowywać Usługi do potrzeb użytkowników oraz zwiększać i mierzyć efektywność reklam i komunikatów. FatSecret nie łączy informacji przechowywanych w plikach cookie z żadnymi Danymi Osobowymi podanymi przez Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie w sposób automatyczny, ale Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby umożliwić usuwanie lub wyłączyć obsługę plików cookie. FatSecret nie stosuje się do płynących z przeglądarki żądań nieśledzenia (Do Not Track).

 3. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika

  FatSecret przetwarza Dane Osobowe Użytkownika podlegające RODO tylko wtedy, gdy ma ku temu podstawę prawną. Przykłady stosownej podstawy prawnej:

  1. Zgoda Użytkownika — ma zastosowanie w przypadku, gdy Użytkownik udzielił FatSecret wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych lub Danych Wrażliwych w określonym celu. Jeśli podstawą prawną jest zgoda Użytkownika, FatSecret stara się uzyskać taką zgodę już w momencie zbierania Danych Osobowych lub Danych Wrażliwych (na przykład podczas rejestracji w produkcie lub usłudze FatSecret lub wyrażania zgody na bezpośrednie działania marketingowe). FatSecret wymaga, aby Użytkownik taką zgodę wyraził poprzez wyraźne działanie potwierdzające, m.in. w Aplikacji FatSecret lub w witrynie internetowej, klikając przycisk „Tak, zgadzam się”. Jest to podstawa, na której przetwarzamy Dane Wrażliwe i w większości przypadków inne Dane Osobowe Użytkownika.

  2. Uzasadnione działania biznesowe FatSecret — w określonych sytuacjach (na przykład gdy FatSecret nie przetwarza Danych Wrażliwych) FatSecret będzie mieć uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych Osobowych. FatSecret może używać tych danych w celu zarządzania zapytaniami, wnioskami i skargami Użytkownika, wykonywania ogólnych zadań administracyjnych w związku z Usługami FatSecret, przekazywania Użytkownikowi informacji o Usługach, doskonalenia, aktualizacji i analizy Usług oraz wykrywania oszustw.

  3. Zobowiązania związane z umową — FatSecret może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań umownych. Jeśli na przykład Użytkownik subskrybuje Usługę Premium, FatSecret może potrzebować informacji o płatności, aby zrealizować taką subskrypcję.

  4. Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi — FatSecret musi przetwarzać Dane Osobowe w celu przestrzegania przepisów prawa, postanowień sądu lub innych zobowiązań prawnych (na przykład wymogu udzielenia pomocy w śledztwie).

 4. Sposób ujawniania i odbiorcy ujawnionych przez FatSecret Danych Osobowych Użytkownika

  O ile wyraźnie tego nie określono w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, FatSecret nie udostępnia Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika. FatSecret udostępnia Dane Osobowe Użytkownika:

  • usługodawcom (świadczącym m.in. usługi związane z technologią informacyjną, obsługą klienta, sprzedażą, marketingiem, płatnościami, analizą danych/rynku lub ankietami) oraz innym dostawcom na potrzeby świadczenia, doskonalenia i innego dostosowywania Usług;

  • ilekroć jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa właściwego lub gdy w dobrej wierze FatSecret uważa, że takie udostępnienie informacji jest niezbędne w celu przestrzegania przepisów prawa właściwego; lub

  • gdy Użytkownik w inny sposób upoważni FatSecret do takiego udostępnienia w momencie przekazywania lub po przekazaniu Danych Osobowych.

 5. Marketing bezpośredni

  Jeśli Użytkownik zgodzi się na bezpośrednie przekazywanie mu informacji marketingowych, Dane Osobowe Użytkownika będą używane przez FatSecret również w celu przekazywania Użytkownikowi takich spersonalizowanych informacji na temat innych funkcji, produktów lub usług, które zdaniem FatSecret mogłyby Użytkownika zainteresować. Mogą to być informacje o aktualnych promocjach, ofertach specjalnych, Usłudze Premium lub promocjach/ofertach związanych z Usługą Premium lub inne materiały umożliwiające FatSecret prowadzenie badań rynkowych dotyczących produktów i usług dotyczących żywienia i zdrowia. FatSecret będzie używać danych behawioralnych Użytkownika, aby ocenić, jakimi produktami i usługami Użytkownik może być zainteresowany oraz jakie produkty i usługi będą Użytkownikowi bezpośrednio oferowane.

  Swoje informacje marketingowe FatSecret będzie przekazywać Użytkownikowi bezpośrednio różnymi kanałami komunikacji, w tym przy pomocy Skrzynki Odbiorczej Użytkownika, poczty elektronicznej lub telefonu, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda, aby do tych celów używany był tylko jeden określony kanał komunikacji marketingowej. Na potrzeby badań rynkowych oraz do celów statystycznych, reklamowych i promocyjnych zbierane i używane przez FatSecret mogą być również dane demograficzne i inne Dane Osobowe Użytkownika.

  Wszystkie takie przesyłane w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości e-mail, wiadomości do Skrzynki Odbiorczej Użytkownika oraz wiadomości SMS będą zawierać instrukcje dotyczące rezygnacji z takiej bezpośredniej komunikacji marketingowej. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik przestanie chcieć otrzymywać bezpośrednio od FatSecret materiały marketingowe, powinien skorzystać z dostępnej w każdej wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub wiadomości do Skrzynki Odbiorczej Użytkownika opcji rezygnacji z subskrypcji lub napisać w tej sprawie do FatSecret na adres podany w punkcie 12.

  Niezależnie od wybranych przez Użytkownika ustawień dotyczących komunikacji (w szczególności poczty elektronicznej) w kontekście marketingu bezpośredniego, FatSecret może nadal wysyłać Użytkownikowi informacje (w tym pocztą elektroniczną) dotyczące:

  • działania Usług, w tym informacje o zmianach Zasad Ochrony Prywatności lub inne formalne wiadomości dotyczące Usług zakupionych lub używanych przez Użytkownika;

  • materiałów edukacyjnych, które według FatSecret są istotne w kontekście celów i postępów Użytkownika; lub

  • zgłoszeń Użytkownika w zakresie pomocy technicznej oraz innych pytań i skarg Użytkownika dotyczących Usług.

 6. Okres zatrzymania Danych Osobowych Użytkownika przez FatSecret

  FatSecret zatrzymuje Dane Osobowe Użytkownika tak długo, jak długo Użytkownik ma w FatSecret swoje konto lub jak długo jest to konieczne do świadczenia Usług. FatSecret może również zatrzymać Dane Osobowe Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań prawnych.

  FatSecret usunie Dane Osobowe Użytkownika na wniosek Użytkownika o usunięcie konta Użytkownika, gdy tylko nie będzie już wymagane od FatSecret przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w celach określonych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności (czyli Użytkownik usunie konto i nie będzie już innego celu, który wymagałby zatrzymania Danych Osobowych Użytkownika) ani przechowywanie ich na mocy przepisów prawa.

  Dane Osobowe Użytkownika mogą pozostać w systemach FatSecret służących do tworzenia kopii zapasowych/odzyskiwania danych po awarii. Takie Dane Osobowe zostaną jednak całkowicie i nieodwracalnie zniszczone lub usunięte w ciągu sześciu miesięcy od momentu usunięcia konta przez Użytkownika.

 7. Prawa Użytkownika

  FatSecret dokłada wszelkich starań, aby Dane Osobowe Użytkownika były dokładne i aktualne, przechowuje je zgodnie z instrukcjami Użytkownika i prosi Użytkownika o pomoc w tym zakresie poprzez informowanie FatSecret o wszelkich zmianach. W odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika przechowywanych przez FatSecret Użytkownik może wykonywać przysługujące mu prawa (wyszczególnione poniżej), kontaktując się z FatSecret za pośrednictwem podanych poniżej informacji kontaktowych.

  FatSecret odpowie na wiadomości od Użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe (w razie potrzeby po sprawdzeniu tożsamości Użytkownika), a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od daty przesłania danej wiadomości. Należy pamiętać, że może zaistnieć potrzeba zatrzymania określonych informacji na potrzeby prowadzenia ewidencji, spełnienia wymogów prawnych lub dokończenia transakcji rozpoczętych przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie takich informacji.

  Prawa Użytkownika obejmują:

  • prawo dostępu do Danych Osobowych Użytkownika przechowywanych przez FatSecret. Użytkownik może również uzyskać potwierdzenie, że FatSecret przetwarza Dane Osobowe Użytkownika, oraz uzyskać dostęp do Danych Osobowych Użytkownika i informacji związanych z ich przetwarzaniem (m.in. na temat celu lub kategorii tego przetwarzania);

  • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika (w przypadku przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika wyłącznie za zgodą Użytkownika);

  • prawo do sprostowania lub skorygowania niekompletnych lub niedokładnych Danych Osobowych Użytkownika;

  • prawo do ograniczenia zakresu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przez FatSecret;

  • prawo do zażądania od FatSecret przekazania Danych Osobowych Użytkownika osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie;

  • prawo do rezygnacji z otrzymywania lub wniesienia sprzeciwu wobec otrzymywania bezpośrednich informacji marketingowych w dowolnym czasie;

  • prawo do zażądania (z zastrzeżeniem jedynie zobowiązań prawnych FatSecret do ich zachowania) usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) Danych Osobowych Użytkownika, jeśli takie Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób były przetwarzane, jeśli Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie lub w inny sposób sprzeciwi się przetwarzaniu Danych Osobowych Użytkownika; oraz

  • prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (np. do Biura Komisarza ds. Ochrony Informacji w Zjednoczonym Królestwie lub Biura Komisarza ds. Ochrony Informacji w Australii).

 8. Bezpieczeństwo informacji

  FatSecret podejmuje rozsądne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkownika. FatSecret podejmie rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym do nich dostępem lub nieuprawnionym ich modyfikowaniem, ujawnianiem lub zniszczeniem. Środki te obejmują wewnętrzne przeglądy procedur FatSecret w zakresie zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, odpowiednie szyfrowanie oraz fizyczne środki bezpieczeństwa chroniące przed nieuprawnionym dostępem do systemów, w których FatSecret przechowuje Dane Osobowe.

  Ponadto FatSecret ogranicza dostęp do Danych Osobowych Użytkownika do pracowników, wykonawców i przedstawicieli FatSecret, którzy muszą mieć do tych Danych Osobowych dostęp, aby móc je w imieniu FatSecret przetwarzać. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i mogą podlegać sankcjom dyscyplinarnym, w tym zwolnieniu z pracy i postępowaniu karnemu, jeśli te zobowiązania naruszą.

 9. Dzieci

  FatSecret nie zbiera świadomie Danych Osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat bez zgody ich rodziców. Jeśli Użytkownik dowie się, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało FatSecret Dane Osobowe bez zgody swoich rodziców, powinien bezzwłocznie skontaktować się w tej sprawie z FatSecret za pośrednictwem poniższych informacji kontaktowych. Jeśli Użytkownik dowie się, że osoba fizyczna w wieku poniżej 13 lat przekazała FatSecret Dane Osobowe, FatSecret podejmie działania zmierzające do jak najszybszego usunięcia tych Danych Osobowych i usunięcia konta tej osoby.

 10. Łącza

  Produkty i usługi FatSecret mogą zawierać łącza do innych witryn. FatSecret nie ponosi odpowiedzialności za zasady lub praktyki ochrony prywatności obowiązujące w takich witrynach ani ich nie kontroluje, a wspomniane łącza udostępnia wyłącznie dla wygody Użytkownika. FatSecret zachęca do zapoznania się ze stosownymi zasadami ochrony prywatności i praktykami zbierania informacji w takich witrynach, ponieważ nie podlegają one niniejszym Zasadom Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności mają zastosowanie wyłącznie do informacji przetwarzanych przez FatSecret, w tym za pośrednictwem produktów i usług FatSecret.

 11. Zmiany Zasad Ochrony Prywatności w spółce FatSecret

  W celu świadczenia i doskonalenia Usług oraz zapewnienia Użytkownikowi możliwie najlepszych doświadczeń konieczne może być aktualizowanie lub modyfikowanie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. W takich przypadkach FatSecret powiadomi o tym Użytkownika, publikując zmienioną wersję Zasad Ochrony Prywatności w swojej witrynie internetowej. FatSecret powiadomi Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach, które w znaczący sposób zmieniają sposób, w jaki zebrane wcześniej od Użytkownika Dane Osobowe są przez FatSecret używane lub udostępniane, a w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa FatSecret umożliwi Użytkownikowi zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami, aby Użytkownik mógł zdecydować, czy chce nadal używać Usług.

 12. Informacje kontaktowe

  Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, chce wykonać przysługujące mu prawa (zob. punkt 7), zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich informacji marketingowych lub złożyć skargę dotyczącą potencjalnego naruszenia przez FatSecret niniejszych Zasad Ochrony Prywatności lub przepisów prawa ochrony prywatności, powinien skorzystać z następujących informacji kontaktowych:
  Adres e-mail: privacy@FatSecret.com
  Nazwa spółki: Secret Industries Pty Ltd (FatSecret)
  Adres spółki: Level 1, 1B Cromwell Street, Caulfield North, 3161, Victoria, Australia

  Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości, skargi lub pytania dotyczące prywatności, powinien skontaktować się z nami bezpośrednio (na podany powyżej adres e-mail), aby otrzymać od FatSecret stosowną pomoc. W każdym przypadku Użytkownik, który uważa, że przetwarzanie przez FatSecret Danych Osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa ochrony prywatności i danych osobowych, ma jednak prawo do zgłaszania swoich wątpliwości/skarg do stosownego krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych (na przykład do Biura Komisarza ds. Ochrony Informacji w Zjednoczonym Królestwie lub do Biura Komisarza ds. Ochrony Informacji w Australii).